תקנון פעילות מבצע "פאן בסגר"

//תקנון פעילות מבצע "פאן בסגר"

תקנון פעילות מבצע "פאן בסגר"

תקנון פעילות מבצע "פאן בסגר"

 

1.הגדרות 
1.1 תנאי ההשתתפות בפעילות יהיו כמפורט בתקנון זה להלן;

1.2 התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים, לכלל הציבור:
1.3 במקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה להוראות כל מסמך או פרסום אחר, תגברנה הוראות התקנון;

1.4 אגוז מוסקט בע"מ – "עורכת הפעילות".

1.5 משתתף- כל אדם מעל גיל 18 בעל פרופיל אישי פעיל באתר פייסבוק אשר פעל בהתאם להוראות ולהנחיות כאמור בתקנון זה.
1.6 חברות ו/או קבוצות ו/או התארגנויות ו/או כל גוף שאיננו אדם פרטי בעלי פרופיל באתר פייסבוק, אינם רשאים להשתתף בפעילות.

1.7 "תקופת הפעילות"- הפעילות תתקיים בעמוד הפייסבוק של "בלו נאן" בין התאריכים 01.04.20 ועד ה- 19.04.20. עורכת הפעילות תהיה רשאית להפסיק ו/או לחדש את הפעילות בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

1.8 "הפרס"- מתוך כלל משתתפי הפעילות יבחרו – 5 זוכים שיזכו בבקבוק היין שבחרו. הפרס הינו אישי לזוכה בלבד, ואינו ניתן להסבה ו/או לשינוי ו/או להחלפה ו/או להמרה. בהתאם לתנאי ההשתתפות שיוצגו, כל משתתף שעמד בתנאי ההשתתפות כמפורט להלן, וייבחר כזוכה על-ידי עורכת הפעילות.

 1. אופן ההשתתפות בפעילות
  2.1 על המשתתפים לתאר את הפעילות הכי מהנה שהם עושים במהלך הסגר.
  2.2 האחריות על העלאת התכנים מטעם המשתתפים, חלה אך ורק על המשתתפים ולעורכתהפעילות אין ולא תהיה כל אחריות בגין תכנים אשר לא הועלו ו/או לא נוצרו באופן תקין ו/או שיש קשיים כלשהם בצפייה בהם.
 2. הצהרות והתחייבות המשתתף

3.1 כי הוא בעל זכויות הקניין והקניין הרוחני המלאות והבלעדיות לתוכן אשר העלה לפייסבוק.
3.2 ידוע למשתתף כי עורכת הפעילות לא תישא בשום אחריות לגבי תביעות בנושא תוכן ו/או המידע, ובמקרה שיתברר כי התוכן ו/או המידע מפר חיובים המוטלים על המשתתף כאמור בכללים אלה ו/או על פי כל דין, תחול האחריות המלאה והבלעדית על המשתתף, ויהיה עליו לשפות ולפצות את עורכת הפעילות בגין כל נזק שיגרם עקב כך.
3.3 כי עורכת הפעילות תהיה רשאית לעשות בתמונות שתויגו, כל שימוש לפי שיקול דעתה הבלעדי לרבות שימוש מסחרי, העתקה, שכפול, שידור, הצגה בציבור, אחסון וכל פעולה שבעל זכות יוצרים רשאי ויכול לעשות בתוכן ו/או במידע על פי כל דין, הכל ללא תשלום תמלוגים למשתתף, בכל העולם, וללא הגבלת זמן, וכי עצם העלאת התוכן ו/או המידע בצירוף התיוג הנבחר, מהווה ויתור באופן בלתי חוזר על זכות העשויה להיות למשתתף בקשר עם התוכן ו/או המידע ועל כל טענה בעניין.

 1. בחירת הזוכה
  4.1 בחירת הזוכה תיעשה על-פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות.
  4.2 קביעת עורכת הפעילות בדבר זהות המשתתפים הזוכים תהיה סופית ואינה ניתנת לערעור.
  4.3 המשתתף מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בנוגע להחלטתה בדבר זהות הזוכים.

4.4 עורכת הפעילות שומרת על הזכות לפסול כל משתתף מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות בגין העלאת תכנים אשר אינם נתפסים על ידה כראויים, ולמנוע מאותו משתתף ליטול חלק בפעילות.

 1. איתור הזוכים

5.1 עורכת הפעילות תפרסם בעמוד הפייסבוק של "בלו נאן" את רשימת הזוכים ותנסה ליצור קשר עם הזוכים באמצעות הודעה פרטית.
5.2 במידה ומועמד לזכייה לא יפנה אל עורכת הפעילות בתוך 94 שעות ממועד הפנייה אליו או המועמד לזכייה לא אותר או המועמד לזכייה אינו עומד בכל תנאי ההשתתפות, ייפסל מועמד זה ועורכת הפעילות תנסה ליצור קשר עם המשתתף שדורג לאחריו. הוראה זו תחול בהתאמה גם אם ייפסל המשתתף השני, וכך הלאה עד לקבלת זוכה בפרס. עורכת הפעילות תהא רשאית להאריך את מועד איתור המועמד לזכיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

6. הפרס
6.1 חמשת הזוכים בהתאם לתנאי ההשתתפות שיוצגו בעמוד הפייסבוק, במארז המכיל בקבוק אחד בלו נאן גוורצטרמינר ריזלינג כשר ובקבוק אחד בלו נאן מבעבע גולד כשר.

 

 1. אחריות
  7.1 עורכת הפעילות רשאית לשנות מועדים ו/או תנאים ו/או פרטים בפעילות ו/או בתקנון זה, ובמקרה כאמור לא תישמע כנגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או תלונה.
  7.2 המשתתף מצהיר ומביע הסכמתו כי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה יהיו רשאיות לעשות שימוש, לפי שיקול דעתם, בתוכן ו/או מידע אשר נשלח על ידו, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לפרסמם, לערוך אותם, לשנותם, לשדרם בטלוויזיה ו/או באינטרנט, ו/או במסגרת כל פעילות אחרת לקידום הפעילות ובכלל.
  7.3 עורכת הפעילות רשאית שלא לאפשר השתתפות למי שהשתתפותו בפעילות כמפורט לעיל, נעשתה מתוך מעשה עבירה, מרמה או שלא כדין מכל בחינה שהיא וכן רשאית היא לשלול את קבלת הפרס או להפסיק את מימוש הפרס בכל שלב במקרה שהסתבר כי הזכייה נעשתה מתוך או במסגרת מעשה עבירה, מרמה או שלא כדין.
  7.4 עורכת הפעילות רשאית להפסיק בכל עת ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את הפעילות, כולה או חלקה ו/או לשנות את תנאיה, כולם או חלקם, כל זאת מבלי שתחול עליה כל חובה להודיע על כך מראש.

7.5 הפעילות תתקיים בפיקוח עו"ד יוסף הדס ומנהל הכספים חברת שקד רו"ח צביקה זילבר.
7.6 תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות. עצם השתתפותו של המשתתף בפעילות מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בתקנון זה.

 

 

2020-04-05T15:16:28+00:00אפריל 2, 2020|
✉ הרשמה לדיוור

ברוכים הבאים לאתר חברת שקד

 

אנא קראו את התקנון ואשרו אותו

 

Welcome to Shaked's website, Please read the terms and conditions before entering